หน้าแรก         เกี่ยวกับเรา         บริการของเรา         สินค้า         ติดต่อเรา         บริการเสริมพิเศษด้าวยศาสตร์พยากรณ์    
.

หมวดเมนู
เมนูแนะนำ


ผู้ใช้ขณะนี้: 1 คน
ดูแลรักษาผู้สูงอายุ

 ให้คำปรึกษาจัดสวัสดิการองค์กร

 ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลและโค้ชชิ่ง 

หมวดเมนู: การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
17-10-2012 Views: 11503

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Comprehensive Financial Planning)

 

คือ การวางแผนกลยุทธ์การบริหารเงินและทรัพย์สินแบบองค์รวมที่สัมพันธ์สอดคล้องกับเป้าหมายเฉพาะเจาะจงตามความต้องการของลูกค้า ครอบครัว ธุรกิจหรือสังคมของลูกค้า ด้วยแผนที่มีทิศทางที่ชัดเจน พร้อมการสนับสนุนแผนด้วยเครื่องมือทางการเงินที่ให้แผนได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

 

แผนบริหารการเงิน ประกอบด้วย แผนการเงินตามวิถีการใช้ชีวิต การบริหารทรัพย์สิน การบริหารความเสี่ยง แผนการลงทุน การบริหารภาษี การเตรียมกองทุนเกษียณ และแผนส่งมอบทรัพย์สินหรือธุรกิจ

 

เราส่งมอบความสงบสุขในใจให้กับลูกค้า ด้วยแผนบริหารการเงินที่เป็นองค์รวมที่สัมพันธ์สอดคล้องกับทุก ๆ ด้านของชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และธุรกิจ ไปถึงลูกหลานรุ่นต่อไป ด้วยการช่วยลูกค้าค้นหาความต้องการที่แท้จริงที่เติมเต็มในแต่ละช่วงชีวิต เพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายทางการเงินระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

 

แผนการเงินจะถูกสร้างจาก

 

1. ข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนที่แตกต่างกัน สนับสนุนให้เป้าหมายชีวิตเป็นจริง โดยเริ่มจากการทำงบการเงิน ได้แก่ งบดุล และงบกระแสเงินสด เพื่อหาความมั่งคั่งสุทธิ (Net Worth) วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial ratio analysis) วิเคราะห์รายรับรายจ่าย เพื่อหาจุดเริ่มต้นของแผน

 

2. จากนั้นเราจะเริ่มต้นด้วยการบริหารจัดระเบียบรายรับ รายจ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Cash flow Management) การบริหารภาษี (Tax Management) และบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่ออุดรูรั่วของเงินและปกป้องทรัพย์สิน

 

3. จัดสัดส่วนสินทรัพย์ลงทุน (Asset Allocation) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและตามระยะเวลาความต้องการใช้เงิน ตามระดับการยอมรับความเสี่ยงของลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเงิน เช่น เพื่อจัดงานแต่งงาน เพื่อซื้อบ้าน เพื่อส่งลูกเรียนต่อต่างประเทศ เพื่อการเกษียณ เป็นต้น

 

หลังจากที่ได้จัดทำแผนการเงินตามความต้องการของผู้รับการวางแผนแล้ว ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัท ฟินคีย์ แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด ใช้ประกอบการวางแผนได้แก่ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในตราสารการเงินประเภทต่าง ๆ เช่น หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ประกันชีวิต ประกันชีวิตควบกองทุนรวม

 

ข้อมูลค้นคว้าเพิ่มเติม

www.tsi-thailand.orgหน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | สินค้า | ติดต่อเรา | บริการเสริมพิเศษด้าวยศาสตร์พยากรณ์
..SIAMHOST.. finkey.net